PRZEDSZKOLA PUBLICZNE W SZCZECINIE

Öffentliches Gebäude

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano dwa przedszkola publiczne wraz z rozbiórką istniejących budynków przy jednoczesnym funkcjonowaniu placówek. Przy ul. Unisławy powstał dwukondygna- cyjny obiekt o powierzchni 1 832 m2 mieszczący 10 oddziałów dla dzieci wraz z magazynami, sanitariatami i częścią socjalno-admini- stracyjną, a także kuchnią z pełnym zapleczem sanitarnym, magazyno- wym i przygotowawczym. Przy ul. Franciszka Gila z kolei wybudowano jednokondygnacyjne przedszkole o powierzchni 1 781 m2 mieszczące 11 oddziałów dla dzieci z magazynami i sanitariatami, część socjalno- -administracyjną, kuchnię z zapleczem sanitarnym, magazynowym i przygotowawczym, chłodnię oraz salkę gimnastyczną i szatnię. W obu przedszkolach elewację wykonano w technologii BSO. Zamontowano zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne oraz instalację wentylacji mechanicznej i instalację teletechniczną. Wykonano również nowe przyłącza SEC. Zagospodaro- wano teren wokół inwestycji: wymieniono ogrodzenia terenu oraz wybudowano parkingi, place manewrowe i drogi dojazdowe. Obu placówkom wybudowano także nowe place zabaw wraz z wyposaże- niem w urządzenia i wykończeniem nawierzchnią bezpieczną (EPDM). Obie inwestycje zrealizowano w bardzo krótkich terminach, a etapowe wykonywanie prac pozwoliło na zachowanie ciągłości funkcjonowania placówek.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: SZCZECIN MUNICIPALITY
  • Form: Design and build
  • Wert: 20 - 50 mln
  • Zeit: Czerwiec 2018 – Listopad 2019
Karte erhalten
+48 91 422 0 885